th
th

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM)

การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (แก้ไข ครั้งที่ 2 )

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม

การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (แก้ไข)

แจ้งการลงทุนในบริษัทอื่น

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไขภาษาไทย)