th
th

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน 30 มิถุนายน 2564

แจ้งการเผยแพร่วีดีทัศน์และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM)

การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (แก้ไข ครั้งที่ 2 )

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม

การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (แก้ไข)

แจ้งการลงทุนในบริษัทอื่น

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563