th
th
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ