th
th

เกี่ยวกับเรา

การเดินทางของ ZEN ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณด้านการทำอาหาร และสรรหาประสบการณ์แห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะเติมเต็มความปรารถนาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่รักและสนใจในด้านอาหารเหมือนๆกัน ปรารถนาที่จะสรรค์สร้างความสุขให้กับผู้คนผ่านเมนูที่สร้างสรรค์

แบรนด์ของเรา

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านอาหาร มีความเชี่ยวชาญการบริหารร้านอาหาร ชั้นนำในเครือทั้งหมด 13 แบรนด์ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีกว่า 349 สาขา สร้างความสำเร็จจากการขยายสาขา และผ่านธุรกิจเครือข่ายแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารและการบริการทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการรังสรรค์อาหารอันเป็นผลพวงจากจินตนาการแห่งเซ็น

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ
“เป็นองค์กรผู้นำในธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง”

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นเสาหลักของธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. ผู้บริโภค : การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์จากวัตถุดิบคุณภาพ ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค
  2. พนักงาน : การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เกียรติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการทำงานอย่างมีความสุขจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
  3. สังคมและสิ่งแวดล้อม : การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  4. ผู้ถือหุ้น : การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจด้านบริการร้านอาหาร (“Food Service”)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ZCG”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ผ่านการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด (“ZRH”), บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์จำกัด (“AKA”), บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด (“GGG”), บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำกัด (“SYN”), บริษัท โตเกียวคอนเซปท์ จำกัด (“OTT”), บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด (“ZPC”), บริษัท เซ็น ซัพพลาย เชน แมเนจเม้นท์จำกัด (“ZSM”),บริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (“ZKC”)และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทฯมีแบรนด์ร้านอาหารภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 แบรนด์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น จำนวน 7 แบรนด์ และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย จำนวน 6 แบรนด์ ได้แก่ ZEN, ZENBOX, AKA, On the Table Tokyo café, Tetsu, Sushi Cyu Carnival Yakiniku, Din’s, ตำมั่ว, ลาวญวน, เฝอ, de Tummour, เขียง, เขียงแกงใต้

ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ระบบแฟรนไชส์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มีอยู่ 2 แบบหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เลือก แบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทำเลที่ตั้ง และนำเสนอให้กับแฟรนไชส์ซีพิจารณา และ (2) แฟรนไชส์ซีเป็นผู้เลือกแบรนด์ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงทำเลที่ตั้ง และนำเสนอให้กับกลุ่มบริษัทฯ พิจารณา ถึงความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งดังกล่าว

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่ (1) ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) และการบริการจัดเลี้ยง (Catering) (2) ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหาร (Restaurant Management) และการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร (Restaurant Consultancy) และ (3) ธุรกิจอาหารค้าปลีก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) เป็นต้น

จุดแข็งและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอบรับอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการขยายเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น เพื่อการเติบโตในระยะยาว

กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อย่างกว้างขวาง ผ่านรูปแบบการลงทุนเป็นเจ้าของสาขา และรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับคู่ค้าและลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนา และทีมธุรกิจใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

ติดต่อเรา

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: IR@zengroup.co.th
ติอต่อเลขานุการบริษัท
อีเมล: corporatesecretary@zengroup.co.th