th
th

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 (แก้ไข PDF)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 และการจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID

แจ้งร้านอาหารเครือ เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายอาหารที่นำกลับไปบริโภคที่บ้าน (Takeaway)

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แก้ไขหัวข้อข่าว)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน 31 ธันวาคม 2562

ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562