th
th

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การเพิ่มจำนวนกรรรมการ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปข้อสนเทศ ( แก้ไขข้อมูลสถิติ )

สรุปข้อสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ZEN เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562