โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอจีบี ซิบลิ้งส์ โฮลดิ้ง จำกัด 75,000,000 25.00
2. เอจีบี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 65,400,000 21.80
3. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 21,535,200 7.18
4. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 21,535,200 7.18
5. นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 9,000,000 3.00
6. ดาร์ ก้อน ไซน์ โกบอล ลิมิเต็ด 8,640,000 2.88
7. เกรท คลาสสิค ลิมิเต็ด 8,640,000 2.88
8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 5,625,000 1.88
9. นางสุภาเจษฐ วิวัฒนาเกษม 4,319,990 1.44
10. นางสาวสุจันท์ภา พลางกูร 3,780,000 1.26
11. นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ 3,780,000 1.26