th
th
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,044.12 2,688.96 2,557.20
หนี้สินรวม 610.05 1,477.83 1,397.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,434.08 1,211.12 1,122.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 3,144.17 2,333.39 2,255.32
กำไรสุทธิ 106.22 -63.66 -91.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 -0.21 -0.30
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.28 -2.15 -2.83
ROE (%) 11.17 -4.81 -7.85
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.38 -2.73 -3.93