th
th

นักลงทุนสัมพันธ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2563 14:01

ZEN

ชื่อย่อหุ้น
 • ราคาล่าสุด
  9.85 THB
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.35 (-3.43%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  349,000
 • มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
  3,451
 • ราคาเปิด
  9.95
 • วันก่อนหน้า
  10.20
รายละเอียดเพิ่มเติม

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณบุญยง ตันสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2561

งบการเงินประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)